Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Tienganhpatado1 escriba una noticia?

Most of v/ + a/an/the/this/that/these/those/my/his, …

09/10/2022 22:45 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Most of /məʊst əv/ + a/an/the/this/that/these/those/my/his, …. + N (Danh từ xác định) = toàn bộ, hồ hết

  • Most of  the  people you met  want lớn have unadventurous lives. (Phần lớn một số người mà các bạn đã gặp đều muốn có một cuộc sống không lưu lạc mạo hiểm)
  • Most of these letters were sent to me yesterday. (Phần lớn một số lá thư này được gửi tới các bạn hôm qua).

Most of: ượC  sử Dụng ể Kể ến một lực lượng chiếm tất cả, ược chia ra từ 1 tổng thể =  đông ảo, đa phần, phần đông  … dưới 1 nhóm/tổng ​​thể nào đ ai… (vd: dưới nhóm này, lớp này, trường này, khu phố này…, của bọn họ, của cô ấy…)

https://patadovietnam.edu.vn/ngu-phap-tieng-anh/most-most-of-almost-va-the-most/


Sobre esta noticia

Autor:
Tienganhpatado1 (13 noticias)
Visitas:
2068
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Creative Commons License
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.